Săn tuyến trùng , phục hồi bộ rễ – Padave Green 1kg

    260.000

    Padave Green là tổ hợp các chủng vi sinh vật có lợi đặc hiệu với tuyến trùng, theo khuyến cáo của các nhà khoa học, những chủng vi sinh vật có lợi này sẽ sinh trưởng, phát triển trong đất tạo ra các bẫy sinh học hay di chuyển trong đất bám vào đầu và cơ thể của tuyến trùng.