Cân bằng pH – Hạ phèn, đất nhiễm mặn – G4-Soil Cải tạo đất 1 lít

250.000

Cải tạo đất nhiễm mặn, phục hồi đất bạc màu, cằn cỗi, đất chuyên canh sử dụng phân bón vô cơ, thuốc hóa học lâu ngày. Ức chế và tiêu diệt nguồn bệnh trong đất.